دوشنبه, 29 مهر 1398

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد

  • ساعت : ۱۴:۳۳:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ 
    /  2
طی حكمی از طرف آقای دكتر خاوازی معاون وزیر ورئیس سازمان تحقیقات ،آموزش وترویج كشاورزی دكتر سیدعلیرضا اسمعیل زاده حسینی بمدت 2 سال رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان یزدمنصوب شدند
روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد
طی حکمی از طرف آقای دکتر خاوازی معاون وزیر ورئیس سازمان تحقیقات ،آموزش وترویج کشاورزی دکتر سیدعلیرضا اسمعیل زاده حسینی بمدت 2 سال رئیس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزدمنصوب شدند
به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد:

طی حکم صادره از سوی دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان 

دکتر سیدعلیرضا اسمعیل زاده حسینی به سمت ریاست مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد منصوب شد

به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد ، 
طی حکم صادره از سوی  دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش وترویج کشاورزی ، دکتر سیدعلیرضا اسمعیل زاده حسینی بمدت 2 سال به سمت ریاست مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد منصوب شد. وی استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی استان یزد  و دانش آموخته رشته بیماری شناسی گیاهی است و در دیماه سال 1397 از سوی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور  به عنوان پژوهشگر برتر آن موسسه ، مورد تقدیر قرار گرفتامتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها